Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Statut stowarzyszenia

„Zakopiańska Budowlanka”

zrzeszającego Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

Prawnego kontynuatora:

 • Szkoły Snycerskiej w Zakopanem 1876-1878
 • C.K Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego 1878-1918
 • Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego 1918-1940
 • VierjahtigeStaatlicheBerufsfachschole furgóralischevolkskunstmitpolnischer nterrichtssprache 1940-1945 in Zakopane (Czteroletnia Miejska Szkoła Zawodowa dla Góralskiej Sztuki Ludowej z polskim językiem wykładowym w Zakopanem)
 • Gimnazjum ciesielskiego, stolarskiego, rzeźbiarskiego i Liceum Budowlanego 1945-1952
 • Technikum Budowlanego 1951-1957
 • Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Technikum Budowlanego 1957-1977 w tym od 1969 r Technikum Budownictwa Regionalnego.
 • Zespołu Szkół Zawodowych 1976-1992 (od 1977 im. dr Władysława Matlakowskiego)

w tym

– od 1980 Technikum Budownictwa Regionalnego o specjalności konserwacja zabytków drewnianych

– Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mistrzostwa Sportowego 1991-2000

 • Zespołu Szkół Budowlanych 1992 – nadal

w tym :

– Technikum Budownictwa Ogólnego

– Technikum Budownictwa Regionalnego do 2006

– Technikum Budowlanego po ZSZ do 2006

– Technikum Urządzeń Sanitarnych 1995 – nadal

– Liceum Technicznego o profilu :

kształtowanie środowiska – 1999 -2004

leśnictwo i technologia drewna –1999 – 2004

 • – Liceum profilowanego

kształtowanie środowiska – 2002 – 2009

leśnictwo i technologia drewna – 2002-2009

 • – Uzupełniającego Technikum Budowlanego – 2005 – 2011
 • – Technikum Architektury Krajobrazu – 2005 – nadal
I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie „Zakopiańska Budowlanka”. Zrzesza ono Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz – Zakopane, Zespół Szkół Budowlanych, im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem ul. Krupówki 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania, na warunkach określonych w ich statutach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

II. Cele i sposoby działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji Szkoły.
 2. Utrzymanie łączności absolwentów ze Szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze Szkołą.
 3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych..
 4. Niesienie pomocy Szkole przy promocji placówki.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży.
 7. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych /uczniów, nauczycieli/.
 8. Pomoc Szkole w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych.
 9. Pomoc uczniom wymagającym wsparcia.
 10. Szerzenie wiedzy o historii Szkoły i jej wybitnych absolwentach.
 11. Współudział w przygotowaniu uroczystości związanych z jubileuszami istnienia Szkoły.
 12. Nawiązanie współpracy ze szkołami tego typu w kraju i za granicą.
 13. Wspieranie uczniów Szkoły poprzez programy unijne, stypendialne.
 14. Wspieranie tradycji budownictwa ludowego na Podhalu poprzez wpisanie do rejestru zawodów zawodu Technika Budownictwa Regionalnego.
 15. Promowanie budownictwa ludowego na Podhalu.
 16. Kultywowanie pamięci o Władysławie Matlakowskim, patronie szkoły
 17. Dbanie o pamięć o byłych dyrektorach i nauczycielach szkoły.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z władzami Szkoły, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach.
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjno-promocyjnej.
 6. Tworzenie funduszy dla potrzeb działalności stowarzyszenia i wspierania bieżącej działalności i rozwoju szkoły.
 7. Gromadzenie, wyszukiwanie funduszy na rzecz niesienia pomocy społecznej uczniom i członkom towarzystwa.
 8. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów
 10. Dokumentowanie dorobku Szkoły w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań audio i video,
 11. Fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów osiągających wybitne efekty w nauce, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, sporcie oraz rozsławiających Szkołęw kraju i w świecie.
 12. Wspieranie akcji charytatywnych organizowanych przez uczniów, Samorząd Szkolny.
 13. Zdobywanie funduszy na likwidowanie barier urbanistycznych w budynku szkolnym dla uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.
 14. Fundowanie nagród dla uczniów uzyskujących znaczące sukcesy edukacyjne albo sportowe rozsławiające imię szkoły.
 15. Znajdowanie funduszy na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży.
 16. Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i TechnikówBudownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
 17. Zapewnianie uczniom dostępu do branżowej prasy technicznej
 18. Współpraca ze Starostwem Tatrzańskim i Urzędem Marszałkowskim.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. O momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

III. Członkowie stowarzyszenia

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, który:

a/ jest absolwentem, nauczycielem, byłym nauczycielem lub sympatykiem szkoły,

b/ akceptuje i włączy się aktywnie w realizację celów, do jakich stowarzyszenie zostało powołane.

c/ złoży deklaracje członkowską.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub ¼ członków Stowarzyszenia.

§ 15

Każdy członek zwyczajny posiada:

 1. Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 3. Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 5. Prawo udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 17

Członek wspierający ma prawo do:

 1. Uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 18

Członek wspierający jest zobowiązany:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

§ 20

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. Może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi.
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  a) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy;
  c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 4. Od decyzji wydanej w trybie paragrafu 21 pkt. b) przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie, złożonego za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 5. Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, natomiast osoby skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po upływie okresu kary.
IV. Władze stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 3. Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 24

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób powołać można nie więcej niż 1/3 składu danego organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

V. Walne Zgromadzenie Członków

§ 25

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
  1. a) Zwyczajne
  2. b) Nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Zgromadzenia.
 5. Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
  1. a) z własnej inicjatywy
  2. b) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. c) na pisemny wniosek poparty przez 30% członków Stowarzyszenia.
 6. Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego zgromadzenia.
 9. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 min. później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników.
 10. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a) Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

e) Wybór w głosowaniu Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

f) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

g) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji. h) Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.

i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

j) Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków.

k) Uchwalanie statutu i jego zmian.

l) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§ 27

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków w tym Prezesa wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, poza sytuacjami zaciągania zobowiązań majątkowych, które reguluje § 32 kpt. 2.;
  2. b) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
  3. c) Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych.
  4. d) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  5. e) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  6. f) Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
  7. g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
  8. h) Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
  9. i) Zawieranie porozumień z członkami wspierającymi;
  10. j) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  11. k) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych;
  12. l) Podejmowanie decyzji w sprawie określenia, jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne;
  13. m) Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii;
  14. n) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej;
  15. o) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz Zarządu przynajmniej raz na półrocze.
 3. Prezes Stowarzyszenia, Sekretarz Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie co najmniej 3 jego członków.
VII. Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania Kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy w ciągu miesiąca od daty wyboru spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji rewizyjnej:
  1. a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 kpt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
 2. Składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Kontrola i usprawnianie pracy Zarządu Stowarzyszenia;
 5. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Stowarzyszenia;
 6. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 7. Wystąpienie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień;
 8. Składanie na walnym Zebraniu wniosków o udzielenie / lub odmowę udzielenia/ absolutorium dla Zarządu;
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
 10. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie ustalonym statutem;
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 12. Rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków;
 13. Majątek stowarzyszenia

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. a) Składek członkowskich;
  2. b) Dotacji i darowizn;
  3. c) Spadków i zapisów;
  4. d) Ofiarności publicznej i prywatnej;
  5. e) Wpływów z prowadzonej działalności statutowej;
  6. f) Wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. g) Dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług.
 2. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków regularnie.
 4. Zabrania się:
  1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;c
  3. c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 33

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nieobciążony.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 24 października 2016 r.